• Сәуір - мамыр 2023 ж.

  2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту

 • Сәуір - мамыр 2023 ж.

  2022 жылғы таза табысты бөлу тәртібін және бір акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау

 • 2023 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей

  31.03.2023 жылы аяқталған, үш ай ішіндегі ХҚЕС-ке сәйкес жасалған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Қаржылық есептілік депозитарийі, «ММБТ-РТС Мәскеу биржасы» АҚ-та жариялау

 • 2023 жылғы 19 мамыр

  «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу не төлемеу және АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы» мәселе мақұлдансын шығарылды

 • 2023 жылғы 19 мамыр

  «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ-тың 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы мәселені алдын ала бекіту және Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы

 • 2023 жылғы 30 мамырдан кешіктірмей

  2022 жыл ішінде ХҚЕС-ке сәйкес жасалған жылдық (аудиттелмеген) шоғырландырылған қаржылық есептілікті «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Қаржылық есептілік депозитарийі, «ММБТ-РТС Мәскеу биржасы» АҚ-та жариялау

 • 2023 жылғы 30 маусымнан кешіктірмей

  2022 жыл ішінде ХҚЕС-ке сәйкес шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «ММБТ-РТС Мәскеу биржасы» АҚ-та жариялау

 • 2023 жылдың 15 тамызынан кешіктірмей

  30.06.2023 жылы аяқталған, алты ай ішіндегі ХҚЕС-ке сәйкес жасалған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Қаржылық есептілік депозитарийі, «ММБТ-РТС Мәскеу биржасы» АҚ-та жариялау

 • 2023 жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

  2022 жыл ішіндегі жылдық шоғырландырылған және жеке қаржы бойынша аудиторлық есепті (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша) Қаржылық есептілік депозитарийінде жариялау

 • 2023 жылғы 12 қыркүйек

  Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

  «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 8-бабына сәйкес 12 қыркүйектен бастап сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді жоспарлап отыр.

  Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

  1. талдау объектісінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
  2. талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
 • 2023 жылғы 15 қарашадан кешіктірмей

  30.09.2023 жылы аяқталған, тоғыз ай ішіндегі ХҚЕС-ке сәйкес жасалған аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Қаржылық есептілік депозитарийі, «ММБТ-РТС Мәскеу биржасы» АҚ-та жариялау

 • Бір жылдың ішінде

  Ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін мәмілелерді жасасу туралы: акционерлік қоғамның жасасу мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны көлемінен он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады

 • Бір жылдың ішінде

  Эмитенттің эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы

 • Бір жылдың ішінде

  Эмитенттің басқару органын (бақылау кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны), басқару органының құрамын көрсете отырып эмитентті (бақылау кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (бақылау кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы

 • Бір жылдың ішінде

  Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы

 • Бір жылдың ішінде

  Облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару туралы