«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ (бұдан әрі – Корпорация)  өзінің экономикаға, экологияға және қоғамға ықпалының маңыздылығын түсінеді, ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, мүдделі тараптардың мүдделерінің тепе-теңдігін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды қарым-қатынас жасау тәсілі корпорацияның тұрақты дамуына ықпал етеді.

Корпорация өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптардың ықпалын тигізеді немесе сезінеді.

Мүдделі тараптар корпорацияның қызметіне оң және теріс әсер етуі мүмкін, атап айтқанда корпорация құнының өсуі, тұрақты даму, бедел мен имидж, тәуекелдерді құру немесе азайту. Корпорация мүдделі тараптармен тиісті өзара әрекеттесуге үлкен мән береді.

Корпорациядағы тұрақты даму үш компоненттен тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.

 • Экономикалық компонент корпорацияның қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуіне, Жалғыз акционер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды құру мен дамытудағы инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.
 • Экологиялық компонент биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материал үнемдейтін технологияларды қолдануды, экологиялық қолайлы өнім құруды, қалдықтарды барынша азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді.
 • Әлеуметтік компонент әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағытталған, олар басқалармен қатар еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмысшылардың денсаулығын сақтау, қызметкерлердің құқықтарын әділ марапаттау және құрметтеу, персоналдың жеке дамуы, персоналға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, демеушілік және қайырымдылық, экологиялық және білім беру акцияларын өткізуді қамтиды.

Корпорацияда тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі құрылады, оған мынадай элементтер кіреді:

 • Директорлар кеңесі, Басқарма төрағасы және қызметкерлер деңгейінде тұрақты даму қағидаттарын ұстану;
 • үш құрамдас бөлік бойынша ішкі және сыртқы ахуалды талдау (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер);
 • әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы тұрақты даму тәуекелдерін айқындау;
 • мүдделі тараптардың картасын құру;
 • тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен ҚТК айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты тұлғаларды айқындау;
 • тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, негізгі процестерге, сондай-ақ даму жоспарына және шешім қабылдау процестеріне тұрақты дамуды интеграциялау;
 • тұрақты даму саласындағы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
 • тұрақты даму саласындағы іс-шараларға үздіксіз мониторинг жүргізу және бағалау, мақсаттар мен тиімділікке қол жеткізуді бағалау, түзету шараларын қабылдау, үздіксіз жақсарту мәдениетін енгізу.