Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • іс жүргізуді, оның ішінде кадрлық іс жүргізуді ұйымдастыру;
 • Азық-түлік корпорациясының тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу мәселелері бойынша және Азық-түлік корпорациясының бейінді емес активтерін (жылжымайтын және жылжымалы мүлік) өткізумен байланысты мәселелер бойынша жұмысты ұйымдастыру);
 • Азық – түлік корпорациясының орталық аппаратын қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті тауарлармен және қызметтермен қамтамасыз ету, Азық-түлік корпорациясының орталық аппаратын жылу және электр энергиясымен, сумен жабдықтаумен, автокөлік құралдарымен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында коммуналдық және басқа қызметтермен өзара іс-қимыл жасау;
 • Азық-түлік корпорациясының ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымының үздіксіз жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-32 (2229) – директор
 • +7 (7172) 59-12-85 (2285) – кадр мәселелері бойынша
 • +7 (7172) 59-12-60 (2260) – сатып алу мәселелері бойынша
 • +7 (7172) 59-12-83 (2283) – іс жүргізу мәселелері бойынша

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасау қағидаттары мен қағидаларын белгілейтін бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау;
 • Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есепке алуды жүргізу және салықтық есептілікті жасау;
 • Департаменттің қызметіне сәйкес мемлекеттік органдармен, аудиторлармен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимыл, оның ішінде хат алмасуды жүргізу, қажетті ақпаратты ұсыну және т.б.;
 • Азық-түлік корпорациясы мүлкінің болуына және қозғалысына бақылауды қамтамасыз ету;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының даму жоспарында, Даму стратегиясында көзделген іс-шараларды орындау;
 • Азық-түлік корпорациясының бюджетінде көзделген көрсеткіштерге қол жеткізу.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-59 (2259) – бас бухгалтер
 • +7 (7172) 59-12-99 (2252) – бас бухгалтердің орынбасары

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • уақтылы және тиімді сатып алуды, тауарлық несиеге беруді, тұқымдық несие беруді және ауыл шаруашылығы өнімін өткізуді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
 • Азық-түлік корпорациясы өткізетін ауыл шаруашылығы өнімдеріне әділ нарықтық бағаны айқындау;
 • жасалған шарттар, келісімшарттар шеңберінде ішкі және сыртқы нарықтарда ауыл шаруашылығы өнімдерін тиеп жөнелтуді уақтылы қамтамасыз ету;
 • ауыл шаруашылығы өнімдерінің ішкі және сыртқы нарықтарының жай-күйі туралы талдамалық ақпарат беру;
 • Азық-түлік корпорациясының ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жасалуы және орындалуы Департаментке бекітілген шарттар, келісімдер, келісімшарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының стратегиялық құжаттарында (Даму стратегиясы, Даму жоспары) көзделген іс-шараларды орындау және қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-29 (2238) – директор
 • +7 (7172) 59-12-32 (2337) – астық сатып алу мәселелері бойынша
 • +7 (7172) 59-12-76 (2476) – астық экспорты мәселелері бойынша
 • +7 (7172) 59-12-75 (2265) – аналитика мәселелері бойынша

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • ақша ағындарын басқару;
 • банктермен өзара қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыру.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-16 (2216) – директор
 • +7 (7172) 59-12-47 (2247) – бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • жұмыстың өзара іс-қимылын ұйымдастыру және Азық-түлік корпорациясы органдары (Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері) мен оның еншілес және тәуелді ұйымдары (Жалғыз қатысушы (акционер), Бақылау кеңестері, Директорлар кеңестері, Директорлар кеңесі комитеттері, тексеру комиссиялары мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету);
 • Азық-түлік корпорациясы компаниялар тобында холдингті құрылымдау;
 • Азық-түлік корпорациясының органдары мен құрылымдық бөлімшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдар органдарымен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
 • Азық-түлік корпорациясында корпоративтік басқару мен корпоративтік этиканы жетілдіру;
 • корпоративтік басқарудың үздік практикасын қолдану және жоғары рейтингтік (диагностикалық) көрсеткіштерді алу;
 • қоғаммен байланыс.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-15 (2215) – директор
 • +7 (7172) 59-12-32 (2380) – бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • азық-түлік корпорациясының талап-арыз жұмысын жүргізу, оның ішінде сот және құқық қорғау органдарында, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес ұйымдарда Азық-түлік корпорациясының мүдделерін белгіленген тәртіппен ұсыну;
 • азық-түлік корпорациясының борышын өндіріп алу жөніндегі міндеттемелердің орындалуы ұсынылған қамтылымның жай-күйін тексеруге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру, кепіл заттарына мониторинг жүргізу және өндіріп алу;
 • азық-түлік корпорациясының проблемалық борышкерлерінен немесе үшінші тұлғалардан азық-түлік корпорациясының тиісті уәкілетті органдарының шешімдерінің негізінде қосымша кепілмен қамтамасыз етуді қабылдауды қамтамасыз ету;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының Даму стратегиясында және Даму жоспарында көзделген іс-шараларды орындау.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-13-03 (2303) — директор
 • +7 (7172) 59-13-00 (2042) — бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін Азық-түлік корпорациясының тәуекелдерін уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, талдауға, мониторингке, бақылауға негізделген тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың үздіксіз процесін қамтамасыз ету;
 • әлеуетті жағымсыз оқиғалардың алдын алуға және барынша азайтуға және олардың іске асырылуына мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін енгізу және жетілдіру;
 • Азық-түлік корпорациясының және оның еншілес ұйымдары қызметінің негізгі және басқа бағыттарының тәуекелдерін бағалауды ескере отырып, шешімдер қабылдау және жоспарлау үшін басшылыққа және барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелеріне ақпарат беру.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-32 (2270) – директор
 • +7 (7172) 59-12-80 (2280) – бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес даму жоспарын қалыптастыру және оның орындалуына мониторинг жүргізу;
 • міндеттердің орындалу мониторингі және қызметтің негізгі көрсеткіштері негізінде корпорация қызметін жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу, даму жоспарында және Еншілес тәуелді ұйымдар (ЕТҰ) даму жоспарларында, сондай-ақ корпорацияның қызметі туралы ақпаратты талдауда көзделген;
 • корпорацияның ішкі құжаттарына сәйкес Департаментке бекітілген жұртшылықпен байланыс жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-40 (2408) – директор
 • +7 (7172) 59-13-23 (2323) – бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • өткізу, тауарлық несиеге беру, орнын ауыстыру, айырбастау үшін ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін қалыптастыру және жоспарлау мақсатында ауыл шаруашылығы өнімдерінің болуы және қозғалысы туралы жедел ақпарат беру;
 • ауыл шаруашылығы өнімдерінің сандық-сапалық жай-күйін сақтауды ұйымдастыру және бақылау;
 • астықтың резервтік қорын қалыптастыру және жаңарту.

Байланыс ақпараты

 • 8 (7172)59-12-32 (2217) – Директор
 • 8 (7172)59-12-32 (2264) – астық қолхаттары мәселелері бойынша
 • 8 (7172)59-12-32 (2213) – уәкілетті астық қабылдау кәсіпорындарының мәселелері бойынша
 • 8 (7172)59-12-32 (2272) – ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мәселелері бойынша

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • тауар несиесін ұйымдастыру мен уақтылы және тиімді беру жүзеге асыру, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдері (ӘМАТ) сатып алу және өткізу;
 • ӘМАТ үшін әділ нарықтық бағаны және/немесе ең төменгі бағаны анықтау;
 • жасалған келісімдер мен келісім-шарттар шеңберінде ішкі және сыртқы нарықтарға ӘМАТ тиеуді уақтылы қамтамасыз ету
  ӘМАТ ішкі және сыртқы нарықтарының жай-күйі туралы талдау ақпаратты ұсыну;
 • ӘМАТ сақтауды және сандық және сапалық жағдайын бақылауды ұйымдастыру;
 • ӘМАТ сақтау үшін сақтау орнын таңдау.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-32 (2313) — бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • бюджетті, Азық-түлік корпорациясын дамыту жоспарын жасау;
 • бюджеттің, Азық-түлік корпорациясының даму жоспарының орындалуын бақылау және талдау, оның ішінде Азық-түлік корпорациясының еншілес және тәуелді ұйымдарының бюджеттерін, даму жоспарларын келісу және талдау және олардың орындалуы;
 • Азық-түлік корпорациясының шығындарын қаржылық бақылау;
 • Азық-түлік корпорациясының қызметін қаржылық қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының Даму стратегиясы мен Даму жоспарында көзделген іс-шараларды орындау;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының бюджетінде көзделген көрсеткіштерге қол жеткізу;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының қаржы-шаруашылық қызметін талдауды жүзеге асыру және оның негізінде Азық-түлік корпорациясының қаржы-шаруашылық көрсеткіштерін жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-43 (2243) – директор
 • +7 (7172) 59-12-32 (2278) – бас менеджер

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • ішкі бақылау жүйесін бағалау және жетілдіруге жәрдемдесу;
 • тәуекелдерді басқару жүйесін бағалау және жетілдіруге жәрдемдесу;
 • алаяқтық тәуекелін бағалау және Қоғамдағы алаяқтық тәуекелін басқарудың тиімділігі;
 • Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесін бағалау және жетілдіруге жәрдемдесу;
 • бухгалтерлік есеп жүйесінің анықтығын, толықтығын, объективтілігін және қаржылық есептіліктің сенімділігін бағалау;
 • Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары талаптарының орындалуын бағалау;
 • Қоғам ресурстарын пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігін және Қоғам активтерінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын әдістерін (тәсілдерін) бағалау;
 • Қоғамның ЕТҰ-да топтық (синергетикалық) аудит жүргізуді ұйымдастыру.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-13-01 (2301) – жетекшісі

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • комплаенс-тәуекелдерді анықтау, өлшеу, бақылау, бағалау (қайта бағалау) және мониторингілеу арқылы Корпорацияда комплаенс-тәуекелдерін басқарудың кешенді жүйесін ұйымдастыру, енгізу, басқару;
 • Корпорацияның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және Корпорацияның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтауы бойынша Корпорацияда комплаенс-мәдениетті, соның ішінде жадынамалар мен нұсқаулықтарды, әдістемелік құралдарды әзірлеу, Корпорация қызметкерлері үшін ішкі оқытуды немесе сырттан жеткізушіні тарту арқылы оқытуды ұйымдастыру арқылы қалыптастыру;
 • Корпорацияда Корпорацияның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің, ішкі нормативтік құжаттардың, Корпорацияның қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттер заңнамасының талаптарын сақтамауы салдарынан комплаенс-тәуекелдер мен шығындардың туындауына әкелуі мүмкін бұзушылықтар мен кемшіліктерді анықтаудың тиімді тетіктерін әзірлеу;
 • ақылға салынған басқару шешімдерін қабылдау үшін Корпорация басшылығына Корпорацияның комплаенс-тәуекелдері туралы толық, салыстырылатын, уақтылы ақпарат беруді қамтамасыз ету;
 • Корпорацияның және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, комплаенс-тәуекелдерінің алдын алу, оларды барынша азайту мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптарын және үздік халықаралық практиканы сақтауы бойынша тиімді шараларды іске асыру жолымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай саясат жүргізу.

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасын, Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын сақтауын, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы саясат пен практиканы жетілдіруді қамтамасыз ету;
 • Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген құзырет шеңберінде ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін қолдау;
 • Қоғам органдары арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-31

Негізгі міндеттері мен функциялары:

 • Азық-түлік корпорациясының қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік билік органдарымен, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл кезінде оның мүдделерін құқықтық қорғау;
 • Азық-түлік корпорациясының қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын және құқықтық сипаттағы басқа да құжаттарды әзірлеуге, оның ішінде оларды Азық-түлік корпорациясының басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген жағдайда келісу арқылы әзірлеуге қатысу;
 • кейіннен Азық-түлік корпорациясының басшылығына оны жетілдіру және анықталған кемшіліктерді жою жөнінде ұсыныстар енгізе отырып, Азық-түлік корпорациясының норма шығармашылық қызметін талдау;
 • Азық-түлік корпорациясының Даму Стратегиясында, Даму жоспарында көзделген іс-шараларды орындау;
 • өз құзыреті шегінде Азық-түлік корпорациясының еншілес және тәуелді ұйымдарының заң бөлімшелеріне әдістемелік көмек көрсету.

Байланыс ақпараты

 • +7 (7172) 59-12-42 (2305) – директор
 • +7 (7172) 59-12-9 (2294) – бас менеджер

Қазіргі уақытта ақпарат жаңартылуда.

Қазіргі уақытта ақпарат жаңартылуда.