Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор